K-Nail 아이덴티티를 확대하는 “네일엑스포 / 코리아에 여러분을 초대합니다.”

준비중입니다


국제심사위원

 
Candy Wan
(Malaysia)
Choi Kyung Hee (Korea)
Erin
(U.S.A)
Jasmine Ng
(Malaysia)
Joan Ng Sook Ling (Malaysia)
Jolin Lin
(Taiwan)
Kay Pinyada
(Thailand)
Kelly Pang
(Vietnam)
Kim Gyung Hi
(Japan)
Kuga Natsuki
(Japan)
Sopia Sassintron (Thailand)
Vivian Hsu
(Taiwan)
Yang Yao Guo
(China)

국내심사위원

 
김미진
김서현
김혜정
박승미
방지호
신은미
유현주
이나나
이서윤
이유영
이정윤
이정희
정미영
황윤옥
Shinegerel Dugar (Mongolia)
  • 주최
  • 주관
  • 후원

케이엠티 홀딩스

대표자 : 강영태

사업자등록번호 : 206-65-00330

통신판매 신고번호 : 제2019-성남중원-0357호

개인정보관리자 임채현

nailexpo@daum.net


경기도 성남시 중원구 둔촌대로 545 (상대원동) 한라시그마밸리 5층 502호

TEL : 070-4450-0258

FAX : 02)720-4104

Family Site